Výbor společenství svolává shromáždění Společenství vlastníků v úterý 28.11.2023 od 18:30

Vážení sousedé,

zveme vás na každoroční Shromáždění vlastníků, které se bude konat v úterý 28. listopadu o 18:30 v suterénu domu.

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ: 

1. Zahájení shromáždění
2. Zpráva o prezenci (usnášeníschopnost schůze)
3. Volba zapisovatele, volba skrutátora
4. Program shromáždění
5. Volba členů výboru
6. Schválení účetní závěrky-výsledků hospodaření za rok 2022
7. Schválení rozpočtu na rok 2024
8. Zpráva o činnosti výboru společenství
9. Plán oprav
10. Různé + diskuze
 

Nemůžete-li přijít, zmocněte prosím Vámi zvolenou osobu, aby Vás na shromáždění zastoupila. Zmocněnec se prokáže zvláštní plnou mocí zmocňující jej k účasti a hlasování na shromáždění podepsanou vlastníkem příslušné jednotky (podpis nemusí být notářsky ověřen). Vzor plné moci je přiložen k této pozvánce.

Navíc je-li jednotka ve spoluvlastnictví více než jedné osoby (podíloví spoluvlastníci, manželé), spoluvlastník přítomný na shromáždění je povinen předložit při prezenci plnou moc udělenou mu nepřítomnými spoluvlastníky.

Pokud spoluvlastníci jednotky zmocnili za svoji jednotku tzv. „společného zástupce“ (viz § 1185 odst. 2 občanského zákoníku), prokáže se společný zástupce tímto zmocněním.

Přílohy:  

PŘÍLOHY k pozvánce na SHROMÁŽDĚNÍ 28.11.2022 (pdf)

Plná moc (Word)