Vážení sousedé,

Shromáždění pověřilo výbor na minulé schůzi úkolem zjistit, jaká jsou pravidla a podmínky pro případné odpojení domu od stávajícího centrálního zásobování teplem (CZT). Vzhledem k turbulentním změnám v ceně energií, především zemního plynu, výbor dále zjišťoval možnosti, jak za aktuální situace do budoucna řešit snížení plateb za energie v našem domě.

Níže najdete souhrnnou informaci.

Možnosti odpojení od CZT

Výbor zjišťoval podmínky odpojení od stávajícího systému vytápění na začátku roku s tím, že zadáním bylo zjistit možnosti využít buď plynové kotelny nebo vytápění pomocí tepelného čerpadla

 • Pravidla pro odpojení od CZT definuje energetický zákon. Podle něj je možné provést změnu způsobu dodávky nebo změnu způsobu vytápění pouze na základě stavebního řízení
 • Odpojení od CZT je vždy změnou dokončené stavby a musí tak proběhnout stavební řízení
 • V rámci stavebního řízení se vyjádří orgán ochrany ovzduší (Obecní úřad Prahy 10) k možnosti
 • Zároveň je podle zákona o ochraně ovzduší pro odpojení nutné získat energetický posudek, který prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií není ekonomicky přijatelné
 • Jednorázové náklady na odpojení od rozvodného tepelného zařízení uhradí SVJ. To podle výkladu znamená, že dodavatel může na odběrateli vymáhat finanční úhradu např. za technický návrh realizace odpojení, práce výkopové, vypouštění rozvodů, zaslepení potrubí, demontáže armatur a měřících zařízení, úhradu event. ztracené teplonosné látky, tlakové zkoušky, terénní úpravy a rovněž v případě potřeby nové hydraulické mezi objektové vyregulování soustavy po odpojení odběratele a případně některé další náklady obdobného typu, pokud tyto náklady skutečně vznikly

Možnosti energetických úspor v domě

 • Všechny projekty zaberou zhruba rok od našeho rozhodnutí do realizace čili technické problémy s dodávkou nebo kapacitou firem nejsou problém
 • Aktuálně jsou v běhu legislativní změny, především energetický zákon a vyhlášky Energetického regulačního úřadu, které přinesou zásadní změny pro tzv. komunitní energetiku – využívání vyrobené elektřiny v domě, velikost instalace bez stavebního povolení a potřeby licence na výrobu elektřiny atd.
 • Dotace je možné získat jen na některá opatření
 • Návratnost se kvůli vysokým cenám energií zkracuje (zároveň máme zastropované ceny a nevíme, jak se bude cena energií vyvíjet)
 • Musíme počítat s dalšími náklady, zejména změnami pojištění budovy,

Změna vytápění na tepelné čerpadlo

 • Nabídka AC Heating s náklady cca 3 miliony Kč na pořízené
 • Další náklady na odpojení od CZT
 • Roční náklady na provoz cca 500 000 Kč
 • Na samotné tepelné čerpadlo není pro bytové domy dotace (při změně z CZT)
 • Plus cca 800 000 Kč náklady na FTV elektrárnu, která by primárně využívala na TÚV

Fotovoltaika

 • Podle konzultace s DPU REVIT s.r.o. je na naši střechu použitelná plocha pro FVE zhruba 80–100 m2, což umožňuje instalaci elektrárny cca 18-20 kWp (vyrobí do 20 MWh/rok)
 • Podle hrubého odhadu se roční spotřeba domácností a společných prostor pohybuje v pásmu 90–100 MWh/rok
 • FVE tedy podle odhadu nedává úplně smysl pro spotřebu jednotlivých bytů
 • Pokud by se zrealizovala kotelna s TČ, lze předpokládat, že vyrobená elektřina z FVE by napomáhala technologii TČ a dávalo by to pro celý dům větší smysl
 • Pro představu se investice pohybují zhruba 32 000 Kč/kWP, tedy 20 x 32 000 Kč = 640 000,-Kč

Pražské společenství obnovitelné energie

 • Firma zřízená městem Praha, cílem není generace zisku
 • navrhne řešení solární elektrárny, připravuje projektovou dokumentaci, pomáhá s návrhem smlouvy o dílo a výběrem dodavatele atd.
 • Investice je na SVJ, po instalaci je možné uzavřít smlouvu o provozu elektrárny (hlavně revize a nefunkčnosti)
 • Vykupuje přebytky (tvrdí, že za vyšší cenu než ostatní)
 • Výbor dům přihlásil pro další konzultace, není ale v první vlně vhodných objektů
 • Prohlídka dosud neproběhla