Výbor společenství vlastníků Na Stezce 489/6, Praha 10 svolává Shromáždění Společenství vlastníků Na Stezce 489, Praha 10 na úterý 4.12.2018 od 18:30

Místo konání: suterén domu

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. Zahájení shromáždění
 2. Zpráva o prezenci (usnášeníschopnost schůze)
 3. Volba zapisovatele,volba skrutátora – hlasování
 4. Program shromáždění – hlasování
 5. Volba členů výboru-hlasování
 6. Schválení účetní závěrky-výsledků hospodaření za rok 2017-hlasování
 7. Schválení rozpočtu na rok 2019-hlasování
 8. Zpráva o činnosti výboru a správce společenství-hlasování
 9. Plán oprav-hlasování
 10. Odměny výboru –hlasování
 11. Projednání správy domu (na základě požadavku jednoho z vlastníků)
 12. Změna domovního řádu – hlasování
 13. Různé

Nemůžete-li přijít, zmocněte prosím Vámi zvolenou osobu, aby Vás na shromáždění zastoupila. Zmocněnec se prokáže zvláštní plnou mocí zmocňující jej k účasti a hlasování na shromáždění podepsanou vlastníkem příslušné jednotky (podpis nemusí být notářsky ověřen). Vzor plné moci je přiložen k této pozvánce.

Navíc je-li jednotka ve spoluvlastnictví více než jedné osoby (podíloví spoluvlastníci, manželé), spoluvlastník přítomný na shromáždění je povinen předložit při prezenci plnou moc udělenou mu nepřítomnými spoluvlastníky.

Pokud spoluvlastníci jednotky zmocnili za svoji jednotku tzv. „společného zástupce“ (viz § 1185 odst. 2 občanského zákoníku), prokáže se společný zástupce tímto zmocněním.

Přílohy:

Pozvánka + plná moc

Bod č. 6 a 7 – Zprava o hospodaření 2017 + Rozpočet 2019

Bod č. 8 – Zpráva o činnosti výboru a správce za rok 2018

Bod č. 9 – Plán oprav na r.2019

Bod č. 12 – Změna domovního řádu