Výbor společenství vlastníků Na Stezce 489/6, Praha 10 svolává Shromáždění Společenství vlastníků Na Stezce 489, Praha 10 na středu 30. října od 18:30

Místo konání: suterén domu

 

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ:

  1. Zahájení shromáždění
  2. Zpráva o prezenci (usnášeníschopnost schůze)
  3. Volba zapisovatele, volba skrutátora – hlasování
  4. Program shromáždění – hlasování
  5. Schválení účetní závěrky – výsledků hospodaření za rok 2018 – hlasování
  6. Schválení rozpočtu na rok 2020 – hlasování
  7. Zpráva o činnosti výboru a správce společenství – hlasování
  8. Plán oprav – hlasování
  9. Odměny výboru – hlasování
  10. Různé

Nemůžete-li přijít, zmocněte prosím Vámi zvolenou osobu, aby Vás na shromáždění zastoupila. Zmocněnec se prokáže zvláštní plnou mocí zmocňující jej k účasti a hlasování na shromáždění podepsanou vlastníkem příslušné jednotky (podpis nemusí být notářsky ověřen). Vzor plné moci je přiložen k této pozvánce.

Navíc je-li jednotka ve spoluvlastnictví více než jedné osoby (podíloví spoluvlastníci, manželé), spoluvlastník přítomný na shromáždění je povinen předložit při prezenci plnou moc udělenou mu nepřítomnými spoluvlastníky.

Pokud spoluvlastníci jednotky zmocnili za svoji jednotku tzv. „společného zástupce“ (viz § 1185 odst. 2 občanského zákoníku), prokáže se společný zástupce tímto zmocněním.

Přílohy:

Plná moc

Bod č. 6 a 7 – Zprava o hospodaření 2018 + Rozpočet 2020

Bod č. 8 – Zpráva o činnosti výboru a správce za rok 2019

Bod č. 9 – Plán oprav na r. 2020