Výbor společenství Na Stezce 489/6, Praha 10 svolává shromáždění Společenství vlastníků Na Stezce 489  na středu 29.11.2017 od 18:30.

Místo konání: suterén domu

Návrh programu Shromáždění:

  1. Zahájení shromáždění
  2. Zpráva o prezenci (usnášeníschopnost schůze)
  3. Volba zapisovatele,volba skrutátora – hlasování
  4. Program shromáždění – hlasování
  5. Schválení účetní závěrky-výsledků hospodaření za rok 2016-hlasování
  6. Schválení rozpočtu na rok 2018-hlasování
  7. Zpráva o činnosti výboru a správce společenství-hlasování
  8. Plán oprav-hlasování
  9. Odměny výboru -hlasování
  10. Různé

Dokumenty ke stažení (ve formátu pdf.):

Pozvánka na Shromáždění 29.11.2017 + formulář Plná moc

Zpráva o činnosti výbor za rok 2017

Zpráva o hospodaření 2016 + Rozpočet 2018

Příloha k závěrce 2016

Účetní výkazy._Rozvaha 2016

Účetní výkazy._VZZ 2016

Příloha k bodu č. 8 – Plán oprav na r. 2018

Zápis ze Shromáždění 27. 11. 2017