Vážení sousedé,

zveme vás na každoroční Shromáždění vlastníků, které se bude konat v pondělí 28. listopadu o 18:30 v suterénu domu.

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ:

Zahájení shromáždění

Zpráva o prezenci (usnášeníschopnost schůze)

Volba zapisovatele, volba skrutátora

Program shromáždění

Schválení účetní závěrky – výsledků hospodaření za rok 2021

Schválení rozpočtu na rok 2023

Zpráva o činnosti výboru a správce společenství

Odměny výboru

Projednání správy domu

Navýšení Dlouhodobé zálohy – Fondu oprav

Plán oprav

Různé

Nemůžete-li přijít, zmocněte prosím Vámi zvolenou osobu, aby Vás na shromáždění zastoupila. Zmocněnec se prokáže zvláštní plnou mocí zmocňující jej k účasti a hlasování na shromáždění podepsanou vlastníkem příslušné jednotky (podpis nemusí být notářsky ověřen). Vzor plné moci je přiložen k této pozvánce.

Navíc je-li jednotka ve spoluvlastnictví více než jedné osoby (podíloví spoluvlastníci, manželé), spoluvlastník přítomný na shromáždění je povinen předložit při prezenci plnou moc udělenou mu nepřítomnými spoluvlastníky.

Pokud spoluvlastníci jednotky zmocnili za svoji jednotku tzv. „společného zástupce“ (viz § 1185 odst. 2 občanského zákoníku), prokáže se společný zástupce tímto zmocněním.

Přílohy:

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ 28.11.2022

PŘÍLOHY k pozvánce na SHROMÁŽDĚNÍ 28.11.2022