Vážení sousedé,

Vzhledem k začátku platnosti nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) vás chceme upozornit, že výbor SVJ zpracovává vaše osobní údaje především ze zákonných důvodů. To se týká seznamů členů, účtů členů SVJ, platební morálky, rozúčtování, plných mocí na schůze atd.

Jediní údaje, kterých se netýká tato zákonná povinnost, jsou kontakty na e-maily, případně telefonní kontakty. Ty výbor SVJ spravuje v souladu se schválenými stanovami, ve kterých jsme si odsouhlasili možnost využívat elektronickou komunikaci. Tím tedy členové společenství souhlasí s tím, že dobrovolně poskytují své e-mailové adres pro zasílání pozvánek a podkladů pro schůze Společenství, případně další dokumenty. V případě telefonních kontaktů jde zejména o potřebu předat rychle informace ve chvíli, kdy hrozí škody na majetku nebo zdraví.

Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je tedy Výbor SVJ. Výbor se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám či partnerům.

Práva a povinnosti, jež vyplývají ze zpracování osobních údajů, se řídí nařízením (EC) 45/2001 ve smyslu novelizací.